انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

آمارها واقعیت وضعیت امنیت غذایی کشور را نشان میدهند؟

 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: «از 5 ریسک فاکتور بیماریهای غیرواگیر 5 ریسک فاکتور مربوط به تغذیه است.» دکتر زهرا عبداللهی در نشست معاونان بهداشت گفت: «مصرف زیاد نمک، قند، چربی و مصرف کم سبزی و میوه 5 ریسک فاکتور تغذیهای هستند که در شیوع بیماریهای غیرواگیر نقش دارند. 19 درصد سرطانهای دستگاه گوارش بهدلیل کم خوردن سبزی و میوه است. 80 درصد مردم جهان میوه و سبزی کم میخورند.طی بررسیها در سال 2010 عوامل خطر تغذیهای بیشترین میزان مرگ در دنیا را موجب شده است.»

دکتر عبداللهی اظهار داشت: «اضافه وزن و چاقی در گروههای سنی مختلف بهویژه در کودکان 15 تا 23 ماهه و جوانان 25 تا 34 ساله معضل امروز جامعه ماست.» وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مداخلات تغذیهای جامعه محور وزارت بهداشت برای کم کردن این عوامل خطر در صنایع غذایی همچون انواع روغنها، نان، آبمیوهها و نوشابهها توضیح داد مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اجرای بسیج ملی کاهش مصرف نمک، قند و چربی را بهعنوان یکی از برنامههای طرح تحول سلامت اعلام کرد.» وی اجرای برنامههای پیشگیری از دیابت، چربی خون و فشار خون را در قالب برنامه NCDیکی از برنامههای محوری دفتر بهبود تغذیه جامعه دانست.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت میگوید در آخرین گزارش سازمان فائو اعلام شده است که در حال حاضر ناامنی غذایی در ایران کمتر از 5 درصد برآورد میشود و در کشور مشکلی ازلحاظ امنیت غذایی نداریم، یعنی ما کشوری نیستیم که قحطی و گرسنگی داشته باشیم.  دکتر زهرا عبدالهی میگوید حتی در طول 2 دهه گذشته نیز روی مساله سوءتغذیه کار شده و ۷۵ درصد آن کنترلشده و درواقع مشکل اصلی ما بیشخواری و چاقی، بدخوری و دریافت انرژی بیش از اندازه است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت میگوید استانهای محروم و کمبرخوردار، از لحاظ امنیت غذایی مشکلات بیشتری داشته و در استانهای جنوبی این مشکلات بیشتر است.
دکتر زهرا عبدالهی با بیان اینکه استانهای محروم و کمبرخوردار، از لحاظ امنیت غذایی مشکلات بیشتری دارند، ادامه داد: «در استانهای جنوبی این مشکلات بیشتر است. وزارت بهداشت نیز در استانهای کمبرخوردار، در راستای رفع کمبودهای تغذیهای، با یک برنامه عملیاتی و بین بخشی که در قالب سند ملی تغذیه و امنیت غذایی که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسیده، برنامههای خاصی را در نظر گرفته است.»
دکتر زهرا عبدالهی تصریح کرد: «در این مناطق، بحث توانمندسازی جوامع محلی و درآمدزایی در نظر گرفته شده است تا خانواده بتواند غذای خود را تامین کند. همچنین برنامههای مکملیاری و شناسایی خانوارها و زنان و کودکان دچار سوءتغذیه نیز بخش دیگری از این برنامههای در حال اجراست.»
به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بخش بهداشت در این مناطق به ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای و بهداشتی-درمانی میپردازد. همچنین بعد از شناسایی گروههای دچار سوءتغذیه، به سازمانهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دریافت سبد غذایی رایگان معرفی میشوند.وی یکی از اهداف در نظر گرفته شده در استانهای کمبرخوردار را افزایش پوشش خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبتهای تغذیهای به مردم تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان عنوان کرد و افزود: «همچنین قرار است با محوریت استانداری، جهاد کشاورزی و بخشهای درگیر در زنجیره تولید و تامین غذا، یک برنامه عملیاتی مدون طراحی شود تا در بازه زمانی 5 ساله برای بهبود امنیت غذایی این استانها به اجرا درآید.» به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، این برنامه از حمایت سازمان مدیریت و برنامهریزی برخوردار است.
وزارت بهداشت نیز در استانهای کمبرخوردار، در راستای رفع کمبودهای تغذیهای، با یک برنامه عملیاتی و بین بخشی که در قالب سند ملی تغذیه و امنیت غذایی که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسیده، برنامههای خاصی را در نظر گرفته است.

موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا 3 عنصر اصلی امنیت غذایی
سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم تعریف میکند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا 3 عنصر اصلی هستند.
درآمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است. عامل مهم دیگر در تامین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیهای خانوادهها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده است.
امنیت غدایی زمانی تامین میشود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود، برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلولها و اندامهای بدن برسد.

غذای سالم در ضریب ناامنی غذایی در نظر گرفته نمیشود
دکترجلالالدین میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه براساس توافقهای بینالمللی که صورت گرفته است باید امنیت غذایی برای همه مردم دنیا فراهم شده باشد، میگوید: «در تمام اوقات سال مردم باید بتوانند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند. باید مردم درآمد کافی برای خرید غذا را داشته باشند و این وظیفه دولتهاست که غذای سالم را برای مردم فراهم کند. همچنین باید شرایط لازم برای غذایی که توانایی خرید آن را داشته و در دسترس آنها نیز قرار دارد فراهم شود.
 افرادی هستند که بهدلیل بیماریها و مشکلات گوارشی امکان استفاده مواد غذایی را ندارند.» دکترجلالالدین میرزای رزاز با تاکید بر اینکه امنیت غذایی در مباحث توسعه یکی از دغدغههای دولتهاست، میگوید: «در رابطه با بدخوری باید آگاهیرسانی صورت گرفته و فرهنگسازی شود.
در کشورهای اروپایی حتی در سنین قبل از مدرسه در زمینه تغذیه فرهنگسازی میکنند. نباید این گونه باشد که وقتی با بیماریها روبرو شدیم به دنبال راهحل باشیم. باید فرهنگسازی را پیش از دبستان آغاز کنیم. در ایران در مراکز شهری ما کمتر با این مساله روبرو هستیم اما در حاشیهها درصدی از عدم امنیت غذایی وجود دارد و در درصدهای عدم امنیت غذایی که اعلام میشود «غذای سالم» دیده نمیشود. اگر بخواهیم آن پارامتر را هم در نظر بگیریم، وضعیت نگرانکنندهای را شاهد خواهیم بود. تمام آمارهایی که اعلام میشود با این فرض است که غذای سالم در دسترس است. اگر بخواهیم به این مساله توجه کنیم که لبنیات، سوسیس، کالباس، سبزیجات، آب خوردن و... چه کیفیتی دارد، ممکن است دیگر آمارهای ما رضایتبخش نباشد. در شهرهایی مانند ایرانشهر که وزارت بهداشت بنا دارد کار تحقیقاتی انجام دهد بیشتر سوءتغذیه و عدم دسترسی کافی به مواد غذایی به لحاظ اقتصادی مطرح است.»

آموزش رکن اصلی را در تغذیه دارد
دکترجلالالدین میرزای رزاز با بیان اینکه نباید اینگونه باشد که اجازه بدهیم با بیماری روبرو شویم و آنگاه به سراغ درمان برویم، میگوید: «مدینه فاضله این است که آموزش رکن اصلی را بازی کند.»
در حوزه سلامت بحثها به سمت درمان شیب و سرعت پیدا کرده بود، یعنی اجازه میدادیم هر اتفاقی رخ دهد و پس از آن افراد بیمارستانها مراجعه کنند و به این منظور هزینههای چند هزار میلیاردی نیز پرداخته میشد مانند طرح تحول نظام سلامت. که در این طرح بهداشت و پیشگیری مغفول مانده بود.
خوشبختانه در یک سال گذشته رویکرد پیشگیری نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغذیه در امر بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، چاقی، فشارخون، سرطان و... نقش اساسی دارد. آمار میگوید اگر تغذیه اصلاح شود 60 الی 80 درصد بار بیماری کم میشود.»
وی ادامه میدهد: «در حوزه مسائل اقتصادی وظیفه دولتهاست که به گروههای کمبرخوردار که مشکلات اقتصادی دارند، باید یارانههایی بدهد. بستههای کمکی و حمایتی غذایی باید به افرادی که پایه درآمدی ضعیفی دارند، تعلق بگیرد تا امنیت غذایی آنها تامین شود.»
رئیس انجمن تغذیه ایران با تاکید بر اینکه تامین غذای سالم از جمله وظایف دولتهاست، میگوید: «بررسی سالم بودن یا نبودن مواد غذایی که در پایان زنجیره تولید و توزیع در اختیار مردم قرار میگیرد، برعهده مردم نیست. مردم با اعتماد بر اینکه دولتهای منتخب آنها بر تولید و توزیع مواد غذایی نظارت دارند، مواد غذایی را خریداری میکنند. بررسی کردن اینکه مواد غذایی خریداری شده از سلامت برخودار است در توان مردم نیست، بلکه این وظایفه دولتهاست که باید غذای سالم را برای مردم تهیه کرده و بر تمام مراحل زنجیره تولید مواد غذایی تا رسیدن به دست مصرفکننده،  باید نظارت داشته باشند.»

 

خوانده شده 1189 بار اصلاح شده شنبه, 12 اسفند 1396 07:29
محتوای بیشتر در این بخش: اقدامات بیولوژیک مشکوک رصد میشود »

لینک خبر:برای ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top