انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

محققان دانشگاه فنی چالمرز واقع در سوئد راهکار جدیدی را برای حذف جیوه از آب آشامیدنی ابداع کردند که میزان جیوه موجود در آب را تا 99 درصد کاهش می دهد.

همه ما می دانیم که آب برای سلامتی ما بسیار مهم است. اما آیا شما روزانه مقدار مناسبی آب مصرف می کنید؟ ممکن است فکر کنید که برخی از مشکلات سلامتی تان مربوط به کم آبی و یا آب بیش از حد بدن باشد.

آب، مایه حیاتی است که د‌ر ایران کمیاب شد‌ه و حال‌و‌ روز کشور را ناخوش کرد‌ه است. بحران د‌ر مد‌یریت منابع آبی کشور علاوه ‌بر فجایع زیست محیطی به امنیت ملی کشور و رابطه‌ بین اقوام ایرانی خسارت‌های بزرگی وارد‌ آورد‌ه است.

رابطه بین انسان، فضا و فعالیت، 3 مولفه اساسی در تدوین طرحهای آمایش است که به تثبیت و پایداری توسعه میانجامد. دفاع از سرزمین چه در مقیاس ملی و چه منطقهای، علاوه بر محتوای سیاسی و جغرافیایی آن دفاع از موجودیتهای تثبیتیافته فضا نیز هست. اگر امنیت انسان و فعالیت، در وضعیت و برنامه دفاعی کشور مدنظر قرار نگیرد، ناپایداری و بیثباتی، اصلیترین خطر تهدید فیزیکی و عملکردی فضا خواهد بود و به همین دلیل تعریف شرایط دفاعی برای تامین امنیت و مشخص کردن سازوکارها کالبد و ساخت و سازها و مکانهای مناسب برای استقرار سامانههای دفاعی، بخشی از وظایف طراحهای آمایش به شمار میرود. توجه به مسائل دفاعی در ایران تابع متغیرهای متعددی است که باید در طرحهای آمایشی مورد توجه قرار گیرند.

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top