انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

بیانیه چشمانداز پدافند زیستی وزارت جهاد کشاورزی

چشمانداز تصویری از آینده است که سازمان میخواهد در زمان مشخصی به آن دست یابد. چشمانداز، آرزوی آتی سازمان در شرایط کنونی است. بنابراین چشمانداز، سیر تحول و دگرگونیها را جهت نیل به آینده مطلوبتر هموار میسازد و موجب انسجام کلیه واحدهای سازمان به سوی آینده آرمانی میگردد. چشمانداز، توصیفی قابل درک و الهامبخش، برانگیزاننده و وفاقآفرین از یک سازمان در افق زمانی معین که آینده مطلوب، واقعگرا، تحققپذیر و جذاب را برای آن به صورتی کلی به تصویر کشیده و چگونگی اجرای موفق ماموریت را در افق مورد نظر مشخص میکند. با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو چشمانداز کلی نظام، چشمانداز وزارت جهاد کشاورزی،  وزارتخانهای با توان حداکثری در رصد، پایش و شناسایی، تشخیص، پیشگیری، کنترل، مقابله و مصونسازی کشور در برابر تهدیدات زیستی حوزه دامی و گیاهی و دارای رتبه برتر در این زمینه در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در پدافند غیرعامل زیستی کشور در افق چشمانداز 1404 چنین ترسیم میگردد.

مهمترین مرحله در هر نوع نظام جامع برنامهریزی، تعیین ماموریت سیستم مورد نظر است. درک و شناخت مقاصد سیستم مورد نظر در ارتباط با نظام، مردم، کشور و محیط بینالمللی شکل میگیرند و در نهایت فلسفه وجودی آن را تشکیل میدهد. فلسفه وجودی نقشی است که یک سیستم را از سایر سیستمها متمایز میکند و نشاندهنده طیف فعالیتهای آن سیستم است. منظور اساسی از ماموریت، نقش اساسی و منحصر بهفردی است که برعهده سیستم مورد نظر است و دامنه فعالیتهای آن را مشخص میکند.

ماموریت پدافند زیستی در وزارت جهاد کشاورزی سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای مربوط به پدافند زیستی در بخش کشاورزی است که از طریق:
• رصد و پایش، شناسایی، تشخیص، هشداردهی، پیشگیری، کنترل و مقابله با تهدیدات زیستی
• توسعه زیرساختها و ظرفیتهای نرمافزاری و سختافزاری لازم برای پایش، شناسایی، تشخیص، پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیستی
• توسعه توانمندیها و ظرفیتهای لازم برای پیشگیری، مدیریت و کنترل عملیات شناسایی و تشخیص، رفع آلودگی و پاکسازی، معدومسازی و دفن بهداشت و کاهش تبعات ناشی از تهدیدات زیستی
موجبات کاهش آسیبپذیری سرمایهها از ذخایر گیاهی و دامی را فراهم آورده و بخش کشاورزی را در برابر تهدیدات زیستی مصون مینماید.

کلیات نگارشی بر اصول پدافند غیرعامل در کشاورزی
قابلیت پدافند غیرعامل، ایجاد بستر مناسب توسعه پایدار کشور، همراستا با سیاستهای تنشزدایی، پایدارترین و ارزانترین شیوه دفاع، مناسبترین راه کار افزایش آستانه مقاومت ملی، پشتوانه اقتدار ملی، یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی، بهترین شیوه کاهش مخاطرات و آسیبپذیری، صلحآمیزترین روش دفاع و خطریترین عنصر دفاعی بشر در برابر حوادث است.
یکی از حوزههای مهم پدافند غیرعامل، پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی است. پدافند غیرعامل زیستی، مجموعهای از اقدامات از قبیل رصد و پایش، آشکارسازی، هشداردهی، تشخیص و تصمیم و عملیات، کنترل، مدیریت بحران، حفاظت و پیشگیری، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، محدودسازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی با رویکرد بخش کشاورزی است، که موجب حفاظت از سرمایههای ملی در برابر تهدیدات این بخش و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها میگردد.
طیف وسیعی از سازمان و وزارتخانههای کشور بهعنوان متولی توسعه پدافند غیرعامل در این حوزه هستند که یکی از مهمترین این وزارتخانهها، وزارت جهاد کشاورزی که ماموریت آن طرحریزی و برنامهریزی جهت تقویت و توسعه پدافند غیرعامل زیستی با محوریت دام و گیاه است.
طبق سند راهبردی پدافند زیستی کشور، حوزه تهدیدات زیستی شامل انسان، دام، نباتات، آب آشامیدنی، محیطزیست و منابع طبیعی و غذا و دارو و صنایع مرتبط با آن است، که این ماموریتهای مطروحه در حوزه تهدیدات زیستی قرار میگیرد.

تهدیدات و آسیبپذیریها در حوزه دام و گیاه
الف- ردیف آسیبپذیریهای زیستی حوزه دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم عبارتند از:
1. عدم تدوین قوانین و مقررات ایمنی و امنیت زیستی جهت نقل و انتقال عوامل بیولوژیک
2. گستردگی قاچاق و ورود دام خارج از ضابطه و تبعات آن
3. وابستگی دام و طیور به واکسنهای خاص وارداتی و نهادهها و مواد غذایی
4. عدم نظارت دقیق بر طیور و دامهای بومی و خانگی و کنترل سلامت بهداشت آنها
5. کمبود شدید نیروهای تخصصی در بخش تولیدات دامی
6. عدم توجه جدی به قرنطینه
7. عدم رعایت مسائل بهداشتی در کشتارگاهها
8. تبعات ناشی از دامهای داخل شهر
9. محدودیت اکیپهای عملیاتی و اعتبار لازم در این حوزه
10. تبعات ناشی از جابهجایی دام و طیور زنده
11. عدم نظارت موثر در کوچ دامها
12. محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی ئ استاندارد نبودن فضاهای ذخیره محصولات و فراوردههای دامی
13. عدم سازماندهی تیمهای واکنش سریع، تجهیزات و نیز دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز در زمینه مقابله با تهدیدات
14. وابستگی به واردات دارو، واکسن، فراوردهای بیولوژیک، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دامپزشکی کشور
15. محدودیت بودجه و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک
16. عدم آموزش نیروها جهت آمادگی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک
17. ضعف دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان و کلیه دستاندرکاران بخش کشاورزی از موضوعات پدافند زیستی
18. عدم برخورداری از بانک اطلاعاتی بیماریهای همهگیر و محدودیتهای مربوط به رصد آنها در سطح منطقهای و بینالمللی و عدم بهرهگیری از روشهای شبکهای برای گردآوری اطلاعات مربوطه
19. توسعهنیافتگی شبکه رصد و شناسایی عوامل بیولوژیک در مرزها و شهرهای بزرگ
20. عدم ایجاد بانک میکروبی و ذخیره ژنتیکی عوامل بیماریزای ایران و کشورهای منطقه یا جهان
21. عدم اشراف نسبت به شیوه انتشار بیماریها و تهدیدات زیستی
22. توسعهنیافتگی روشهای تشخیص سریع عوامل بیولوژیک و عدم توان یا آمادگی آزمایشگاهها و مراکز تشخیصی و درمانی برای شناسایی سریع تهدیدات زیستی
23. عدم وجود سیستم هشدار سریع یا توسعهنیافتگی این سیستمها در کشور
24. توسعهنیافتگی روشهای پیشگیری و ایمنسازی
25. ضعف اساسی در قرنطینه مرزی و داخلی بیماریهای دامی و عدم توان در کنترل و محدود نمودن آن در کانون اولیه
26. عدم توجه به موازین امنیت زیستی در مکانیابی و استقرار واحدها و مجتمعهای دامپروری و تراکم بیش از حد واحدهای تولیدی در برخی از مناطق کشور
27. محدودیتهای ناشی از وجود یا دسترسی به داروها و واکسنهای مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات زیستی یا کاهش آثار آنها
28. محدودیت منابع و ذخایر دارویی و واکسن برای مقابله با تهدیدات زیستی در تمام کشور
29. عدم توسعه ظرفیتهای داخلی برای تولید داروهای جدید به منظور درمان این عوامل
30. ضعف روابط و همکاریهای دو یا چندجانبه به منظور تقویت معاهدات بینالمللی، منطقهای و ملی برای پیشگیری تشخیص و پاسخ سریع به هر نوع تهدید بیولوژیک
31. عدم تعریف و تصویب قانون برچسبگذاری برای محصول دستکاری شده ژنتیکی و بیتوجهی به این موضوع
32. شکار حیات وحش

تهدیدات و آسیبپذیریهای زیستی حوزه گیاهی
ب- ردیف آسیبپذیریهای زیستی حوزه  گیاهی شامل زراعت، باغبانی، جنگل و مراتع عبارتند از:
1. برخورداری از تجهیزات و ادوات پیش آگاهی ناکارآمد و نظارت ضعیف بر عملیات کنترل عوامل خسارتزای گیاهی و همچنین عدم تهیه و تدارک امکانات، تجهیزات و مواد مورد نیاز برای مبارزه شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و زراعی در باغات و مزارع آلوده
2. نظارت ناکافی بر ورود سموم آلوده و آفتکشهای آلوده و بیکیفیت و ورود ارقام مقاوم (علفهای هرز) برابر سموم کشاورزی به کشور یا تولید آنها در داخل کشور
3. واردات مواد، عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی آلوده یا مخرب به کشور
4. تحریم سموم و آفتکشهای کشاورزی و عدم تامین به موقع آنها
5.  ضعف در نظارت بر شرکتهای فرمولهکننده، عاملین فروش و توزیعکنندگان و انتقال و انتشار سموم و آفتکشها و عوامل کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آلوده به وسیله آنها به کشور
6.  ضعف در رعایت استانداردها، قوانین و موازین بهداشت گیاهی ملی و بینالمللی و اصول قرنطینه
7.  انتقال اندامهای تکثیری آلوده از باغات مادری و نهالستانها مناطق سالم کشور از طریق پیوند، قلمه، پا جوش و نهال و همچنین دستکاری ژنتیکی عوامل بومی
8. استفاده از تجهیزات تشخیصی قدیمی و ناکارآمد و نیروی انسانی غیرمتخصص و محدود
9. عدم رعایت دقیق موازین و سازوکارهای کنترلی و نظارتی در ورود بذر، نهال، غده، فرآوردههای کشاورزی آلوده و عوامل بیماریزا و غیره... توسط مسافرین یا از طریق  قاچاق و سایر مجاری ورودی به کشور
10. وابستگی کشور به واردات سموم و بذر
11. عدم تدوین قوانین و مقرارت ایمنی و امنیت زیستی جهت نقل و انتقال عوامل بیولوژیک
12. محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی و استاندارد نبودن فضاهای ذخیره محصولات کشاورزی
13. عدم سازماندهی تیمهای واکنش سریع، تجهیزات و نیز دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز در زمینه مقابله با تهدیدات
14. محدودیت بودجه و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با تهدیدات زیستی
15. عدم آموزش نیروها جهت آمادگی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک
16. ضعف دانش آگاهی مدیران، کارشناسان و کلیه دستاندرکاران بخش کشاورزی از موضوعات پدافند زیستی
17. عدم اشراف نسبت به شیوه انتشار بیمارهای و تهدیدات زیستی
18. توسعهنیافتگی روشهای تشخیص سریع عوامل بیولوژیک و عدم توان یا آمادگی آزمایشگاهها و مراکز تشخیصی و درمانی برای شناسایی سریع تهدیدات زیستی
19. عدم وجود سیستم هشدار سریع یا توسعهنیافتگی این سیستمها در کشور
20. توسعهنیافتگی روشهای پیشگیری و ایمنسازی
21. ضعف روابط و همکاریهای دو یا چند جانبه به منظور تقویت معاهدات بینالمللی، منطقهای و ملی برای پیشگیری تشخیص و پاسخ سریع به هر نوع تهدید بیولوژیک

 

خوانده شده 1369 بار اصلاح شده پنج شنبه, 28 دی 1396 07:41
محتوای بیشتر در این بخش: گزارش از مراسم روز جهانی غذا »

لینک خبر:برای ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top