انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

بررسی تازه ترین آمار تجارت خارجی گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال از نظر وزنی واردات برنج 14.12 درصد و موز 33.32 درصد کاهش و در مقابل گوشی تلفن همراه 23.20 درصد و گوشت 4.97 درصد افزایش یافت.

ردیف آسیب‌پذیری‌ها چشمانداز تصویری از آینده است که سازمان میخواهد در زمان مشخصی به آن دست یابد. چشمانداز، آرزوی آتی سازمان در شرایط کنونی است. بنابراین چشمانداز، سیر تحول و دگرگونیها را جهت نیل به آینده مطلوبتر هموار میسازد و موجب انسجام کلیه واحدهای سازمان به سوی آینده آرمانی میگردد.

مهندس داوود پورجم، موسس و مدیر عامل شرکت آو ایران با وجود همه امکانات و منابع سرشار طبیعی که در اختیار دارد، اما به واسطه واقع شدن در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان، کشور کمآبی است. این مساله چنانچه به خوبی مدیریت نشود، افزون بر آنکه بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر نامطلوبی دارد، میتواند بسیار بحرانآفرین هم باشد.

دكتر وحيد عطارد/ کارشناس سازمان دامپزشکی کشور پيشرفتهاي روز افزون بشر در زمينه تكنولوژي وجمع آوري اطلاعات موجبات ايجاد حجم عظيمي از دادهها را فراهم نموده است كه نيازمند پردازش، و تجزيه و تحليل براي ايجاد اطلاعات است. اطلاعاتي كه میتواند به قول برتراندراسل فيلسوف معاصر انگليسي بسياري از مشكلاتي را كه بشر امروزي با آن روبرو است حل كند يا به عبارتي ديگر مرهمي بر زخمهايش باشد.

 

ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ در ﺣﻮزه ژﻧﺘﻴﻚ، اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ DNA است ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ذخیره اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ. تاﺳﻴﺲ اینها ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي را ﻧﺎم ﺑﺮد. اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت DNA است. در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ذخیره ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ از ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و ﻫﺮ ﭼﻪ آﺳﺎن و ارزانﺗﺮ ﺷﺪن آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ وﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي تاﺳﻴﺲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻠﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ.

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top