انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

رونمایی از زرادخانه‌ سلاح‌های جدید

تحلیل  سخنان بیل گیتس در کنفرانس امنیت جهانی 2017 در خصوص سلاح های جدید زیستی

ابتدا لازم است توضیحاتی در مورد بیل گیتس و حوزه فعالیت او و همچنین کنفرانس امنیت جهانی مونیخ ارائه میگردد. ایشان از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت در سال 1975 میلادی است و نزدیک به 4 دهه مسئولیتهای مختلف مانند مدیر عامل، ریاست هیئت مدیره را عهدهدار بوده است. یکی دیگر از حوزههای فعالیت ایشان در بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس است. این بنیاد بزرگترین بنیاد خیریه جهان است. حوزههای فعالیت این بنیاد در زمینه سلامت جهانی، کشاورزی جهانی (با هدف کشورهای فقیر)، آموزش در کشور آمریکاست. بنیاد بیل و ملیندا گیتس، ارتباط نزدیکی با مراکز امدادی ملک سلمان عربستان دارد. دیدگاه بیل گیتس در حوزه کشاورزی بر پایه تولید محصولات تراریخته است. برای افزایش بهرهوری و تولید باید فاکتورهای بسیاری به نفع شما کار کند، شما به بذر بهتر نیاز دارید، کشاورزان باید خود را با این بذرها وفق دهند، دانههای خشک اصلاح شده ژنتیکی از نظر تولید و بهرهوری به مراتب بهتر هستند. حوزه آفریقا از جمله مراکز هدف بنیاد خیریه بیل گیتس است، زیرا منابع آن دست نخورده باقی مانده و میزان تولیدش کمتر از نرخ متوسط است، با این برنامه بسیاری از کشاورزان فقیر آفریقا تولیدات خود را افزایش داده و غذاهایی مغذیتر و بیشتر، مطابق با استانداردهای جهانی تولید میکنند.
کنفرانس امنیتی مونیخ
- کنفرانسی است که همه ساله در ماه فوریه در شهر مونیخ در زمینه سیاستهای امنیت جهانی فعالیت نموده و توسط بخش خصوصی مدیریت میگردد.
در این کنفرانس تصمیمی اتخاذ نمیگردد و صرفا ویژه اظهارنظر، رایزنی و دیدارهای سیاسی-امنیتی است.
در این گردهمایی، برخی رهبران کشورها، سیاستمداران متخصص در امور امنیت (معمولا وزرای خارجه و دفاع)، نظامیان کارشناس در امور بینالملل و برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی به بحث و بررسی در خصوص امنیت جهانی میپردازند.
هزینههای این کنفرانس توسط دفتر صدراعظم آلمان و تعدادی از صنایع نظامی تامین میگردد.
در کنفرانس سال 2010 صدراعظم آلمان و رئیسجمهور وقت فرانسه، ایران را به تشدید تحریمها تهدید گردند و در عمل نیز این تهدید به واقعیت تبدیل گردید.

کنفرانس امنیتی مونیخ 2017
در کنفرانس سال جاری 10 رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور آمریکا، 8 نخستوزیر، 30 وزیر خارجه، 20 وزیر دفاع، دبیر کل سازمان ملل، دبیر کل ناتو، رئیسان پارلمان و شورای اروپا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدیرکل اینترپل و... حضور داشتند.
موضوعات این اجلاس:
آینده ناتو، نظم جهانی، امنیت انسانی، تروریسم و افراطگرایی، مسائل سوریه، شبهجزیره کره و...
این کنفرانس در سال جاری، مهمان ویژهای داشت: آقای بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت، که در سخنرانی خود درباره برخی مسائل مهم آینده دنیا صحبت کرد.

سخنان بیل گیتس
محور سخنان گیتس در کنفرانسی که به مباحث امنیتی میپردازد؛ نه امنیت دفاعی و نه امنیت فناوری اطلاعات بلکه گیتس تمام سخنان خود را به حوزه تهدیدات بیولوژیک اختصاص داده است.
بخشهای از سخنان ایشان:
دنیا باید در 15-10 سال آینده برای مقابله با یک بیماری همهگیر آمادگی داشته باشد. او در سخنرانی خود در این اجلاس بینالمللی از شیوع یک بیماری همهگیر و مرگبار در سالهای آینده خبر داد. به عقیده او جامعه بینالمللی باید لزوم فوریت آمادگی در برابر این بیماری را درک نماید.
امروز اینجا هستم چون معتقدم بخشهای گوناگون جهان بیش از حد تصور با یکدیگر ارتباط دارند. از طرفی در مناطق جنگی و دیگر سرزمینهای بیثبات، نمیتوان همهگیری بیماریها را کنترل کرد. در چنین مناطقی احتمال گسترش چنین امراضی زیاد است.
او ادامه میدهد میدانیم که بیماری همهگیر بعدی میتواند از صفحه رایانه آغاز شود، اهداف تروریستی از طریق دستکاری ژنتیکی ویروس آبله یا تهیه نژادی به شدت مسری و کشنده از آنفلوانزا شکل میگیرند.
او با اشاره به پیشرفتهای حیرتانگیز مهندسی ژنتیک و احتمال دستیابی تروریستها به این دانش فنی هشدار داد که یک حمله بیوتروریسم میتواند سبب مرگ دهها میلیون نفر در جهان در طی کمتر از یک سال شود.
بیل گیتس بیماریهای همهگیر کشنده را پس از جنگ هستهای و تغییرات اقلیمی در رده تهدیدات اصلی دنیا قرار داده است. آثار مخرب سلاح هستهای پس از کشته شدن 100 میلیون نفر متوقف میشود، اما بیماری آبله متوقف نخواهد شد، اگر این بیماری شیوع پیدا کند تلفات آن بیشتر از تلفات سلاح هستهای خواهد شد.
بیل گیتس هزینه کلی مقابله و آمادگی برای این بیماری را سالانه 4/3 میلیارد دلار برآورد میکند. در حالی که به تخمین او این بیماری میتواند سالانه خسارتی معادل 570 میلیارد دلار برای دنیا داشته باشد.
واقعیت امر این است که اگرچه در سالهای اخیر هیچ بیماری مرگباری همهگیر نشده است اما این دلیل نمیتواند وقوع آن با بهطور کلی در آینده منکر شویم.

پیشنهاد بیل گیتس
- ما باید نسبت به ساخت زرادخانهای از سلاحهای جدید اقدام کنیم:
واکسنها، داروها، فنون تشخیصی
امروز نوعا 10 سال طول میکشد تا یک واکسن تولید و موفق به دریافت پروانه شود، در این شرایط اگر میخواهیم آمار تلفات حاصل از شیوع یک پاتوژن سریعالانتقال به میزان قابلتوجهی کاهش یابد، باید در بدو امر مدت این پروسه را به 90 روز یا کمتر برسانیم. این مساله بسیار حائز اهمیت است چون ما نمیتوانیم پیشبینی کنیم که آیا بیماری مرگبار بعدی دقیقا همانی است که ما از آن اطلاع داشتهایم یا موردی است که هیچگاه مورد مشابه آن را ندیدهایم.

لزوم داشتن آمادگی بهتر
کاری که باید انجام دهیم آن است که به همان روشی که ارتش خود را برای جنگ آماده میکند، برای بیماریهای همهگیر آماده شویم. در چنین بحرانهایی ما به کارکنانی آموزشدیده نیاز داریم که باری مقابله با بیماری همهگیر و همکاری بهتر با نیروهای مسلح آمادگی داشته باشیم. تصور کنید که اگر من به شما از وجود یک سلاح در جایی از جهان خبر میدادم و میگفتم که این سلاح قادر است علاوه بر کشتن دهها هزار یا حتی میلیونها انسان و فلج کردن اقتصاد، کشورها را نیز دچار ناآرامی و آشوب کند، شما چه عکسالعملی نشان میدادید؟ حتما میگفتید که باید هر آنچه از دستمان برمیآید برای جمعآوری اطلاعات و انجام اقدامات متقابل موثر با هدف کاهش این تهدید انجام دهیم. این همان موقعیتی است که امروز با وجود تهدیدات بیولوژیک با آن مواجهیم، شاید ندانیم که این سلاح ساخته دست بشر است یا محصول طبیعت، اما از یک چیز به خوبی آگاهیم. اینکه بیماری بسیار مهلکی در جهان همهگیر خواهد شد.

نکات مهم و کلیدی سخنان گیتس
1. ضرورت توجه به مهندسی ژنتیک
2. توجه به تروریستها و اقدامات بیوتروریستی توسط آنان
3.توجه به پیشرفتهای بیوتکنولوژی
4. ضرورت سرمایهگذاری در تولید واکسن
5. ضرورت کاهش جدی در زمان تولید واکسن
6. ضرورت ایجاد زرادخانهای از واکسنها؛ داروها و فنون تشخیصی
7. توجه به عوامل ناشناخته زیستی
8. الزام اشتراکگذاری اطلاعات حاصل از مانیتورینگ پاتوژنهای مشکوک توسط دولتها
9. ضرورت آمادهسازی کارکنان نظام سلامت همانند نیروهای مسلح
10. هماهنگی و تعامل بین نظام سلامت و نیروهای مسلح در مواجهه با همهگیریها
11. در شرف وقوع بودن بیماری همهگیر مهلک در جهان
12. ضرورت اختصاص بخشی از بودجه نظامی به کسب آمادگی دفاعی در برابر بیماریهای همهگیر
13. ضرورت تقویت اقدامات نظارتی و مانیتورینگ شیوع بیماریهای همهگیر
14. توجه به کشورهای آسیبپذیر
15. توجه به بهرهگیری از زیرساختهای IT توسط تروریستها در گسترش بیماریهای همهگیر
16. نقش چرخه فقر و بیماری در بیثباتی جهان
17. لزوم تمرکز بر روی کسب آمادگی در برابر بیماریهای همهگیر
18. احتمال انتشار بیماری همهگیر بعدی از طریق هوا
19. نیاز جدی به تولید زیرساختهای مشترک برای تولید واکسن علیه بیماریهای همهگیر در کمترین زمان
20. ضرورت تشخیص سریع شیوع بیماریهای واگیر

تحلیل سخنان گیتس
فردی خبره و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات که جزو فعالین حوزه سلامت است، در کنفرانسی که سالانه با محوریت امنیت بینالمللی برگزار میگردد، از مخاطرات زیستی که دنیا را تهدید مینماید سخن میگوید. نگاهی به حوزه کاری بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس نشان میدهد که در حوزه آموزش به تقویت زیرساختها و آموزش در آمریکا توجه وافری دارند اما در حوزه سلامت و کشاورزی کشورهای فقیر و در حال توسعه مد نظر قرار دارند.
یکی از مراکز همکار این بنیاد؛ مرکز امدادی ملک سلمان عربستان است، کشوری که طی دو سال گذشته در تخریب زیرساختهای کشور یمن خصوصا زیرساختهای سلامت مانند: مراکز واکسیناسیون و بیمارستانها از هیچ تلاشی دریغ نکرده و این بنیاد نیز هیچگونه عکسالعملی حتی مطبوعاتی و خبری از خود نشان نداده است.
از سوی دیگر توجه خاص این بنیاد به اصلاح ژنتیکی دانهها و تمرکز بر کشورهای فقیر آفریقا در جهت تولید مواد غذایی از این بذور نیز جای تامل بسیار دارد.

ارزیابی زوایای مختلفی سخنان بیل گیتس
 هشدار: بیل گیتس بهعنوان فردی فعال در حوزه سلامت، با توجه به اطلاعاتی که از شبکه متخصصان و کارشناسان بنیاد خود و مراجع بینالمللی کسب نموده به دولتها؛ سازمانها و متولیان هشدار داده تا خود را برای رخداد بیماریهای همهگیر آماده شوند و این آمادگی در تمامی زمینهها باید صورت گیرد.
تهدید: با توجه به مصاحبهها و سخنان ایشان در زمینه سلامت و دیدگاهی که در حوزه کشاورزی و ترویج محصولات تراریخته دارد و تمرکز ویژهای که بر بیوتکنولوژی و حوزه خاص تولید واکسن نموده است به ظرفیتی مهم دست یافته و محل اعلام این توانمندی را در کنفرانس مونیخ انتخاب نموده تا همگان مطلع گردند.
تجارت: با سخنرانی در این کنفرانس در حقیقت محلی برای عرضه محصولاتی برای کشورها و دولتهای در معرض خطر یافته است.
این محصولات شامل واکسنها؛ تکنولوژیهای تشخیصی و داروهاست و با بزرگنمایی و ایجاد وحشت در مخاطبین؛ بازار مناسبی پیدا نموده است.
جمعبندی: هدف از بیان این سخنان هر چه باشد به دلایل زیر متولیان و مسئولین نطام سلامت و همچنین متولیان دفاع غیرعامل کشور باید تهدید را جدی تلقی نموده و نسبت به تقویت زیرساختهای لازم اقدام قوی و عاجل به عمل آورند:
1. همجواری با کشورهای بیثبات و درگیر جنگهای داخلی
2. همجواری با کشورهایی که بیماریهای مختلف عفونی در آنها شیوع فراوانی دارد.
3. حضور بنیاد در برخی از این کشورها در قالب ساخت واکسن و اقدامات پیشگیرانه
4. پشتیبانی برخی کشورهای همکار بنیاد از گروههای تروریستی که میتواند در امر تکنولوژیکی و دسترسی به ظرفیتهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی هم صورت گیرد.
5. ضعف علمی و تجهیزاتی این کشورها در رصد و پایش؛ تشخیص؛ محدودسازی و کنترل بیماریها و سامانههای هشدار

چه باید کرد؟
1.تقویت دیدگاه دفاع غیرعامل در دانشگاهیان؛ محققان؛ پژوهشگران و مسئولین حکومتی در قوای مختلف زیرا تهدید دانش پایه است و لذا دفاع نیز باید دانشی باشد.
2. تقویت قدرت رصد و پایش نهدیدات
3. مانیتورینگ فعالیتها و اقدامات سلامتمحور که در کشورهای همسایه صورت میگیرد.
4. افزایش تواناییهای تشخیصی و آشکارسازی تهدیدات
5. افزایش همکاریها و تعاملات بین دستگاههای اجرایی کشور
6. تدوین سناریوهای انواع تهدیدات احتمالی
7. انجام رزمایشهای مختلف در راستای آمادهسازی کارکنان بخش سلامت در مواجهه با انواع تهدیدات
8. ارتقاء توانایی ساخت واکسن در زمانهای کوتاه
در خاتمه درخواست مینمایم اساتید و متخصصان کشور در تحلیل این سخنرانی و ارائه راهکارهایی با هدف تقویت کشور در مقابل انواع بیماریهای همهگیر حضور فعال داشته باشند.

 دکتر محمد کریمینیا/ مدیرکل بهداشت و درمان معاونت امور سلامت سازمان پدافند غیرعامل 

خوانده شده 1309 بار اصلاح شده شنبه, 12 اسفند 1396 07:20

لینک خبر:برای ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top